De 5 meest gestelde vragen over veiligheid en privacy aan Famed

Meest gestelde vragen rondom privacy in relatie tot factoringdienstverlening

Er heerst nog een hoop onzekerheid rondom privacy en het medisch beroepsgeheim in relatie tot factoringdienstverlening. Begrijpelijke, maar in onze optiek onnodige, onzekerheid want bestaande wetgeving en wijzigingen in de wet die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, geven ons nog steeds de basis om onze dienstverlening op dezelfde wijze aan te bieden als wij al jaren doen.

Voor zorgaanbieders en ketenpartijen willen wij zo goed als mogelijk duidelijkheid verschaffen over de visie en werkwijze van Famed. In de toetsing van onze werkwijze zijn wij geadviseerd door dhr. mr. drs. J.H.J. Terstegge CIPP/E, partner bij Privacy Management Partners te Utrecht en tevens bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht.

Top 5 vragen aan Famed over deze onderwerpen

  • 1. Is Famed B.V. als factoringmaatschappij onder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kwalificeren als ‘verwerker’ waarmee de zorgaanbieder een verwerkersovereenkomst dient te sluiten of als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ waarmee de zorgaanbieder geen verwerkersovereenkomst hoeft te sluiten?
  • 2. Wat is voor Famed de grondslag voor de verwerking van (medische) persoonsgegevens onder de AVG?
  • 3. Mag de zorgaanbieder, ook na de inwerkingtreding van AVG, zonder uitdrukkelijke toestemming van de zorgconsument medische persoonsgegevens verstrekken aan Famed, zonder dat de zorgaanbieder zijn/haar medisch beroepsgeheim schendt?
  • 4. Is er voor het zakendoen met factoringorganisatie Famed een driepartijen-structuur nodig?
  • 5. Mogen factoringorganisaties het BSN verwerken en heeft het niet verwerken van BSN invloed op de kwaliteit van de dienstverlening?

1. Is Famed B.V. als factoringmaatschappij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kwalificeren als ‘verwerker’ waarmee de zorgaanbieder een verwerkersovereenkomst dient te sluiten of als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ waarmee de zorgaanbieder geen verwerkersovereenkomst hoeft te sluiten?

Famed is een verwerkingsverantwoordelijke waarmee geen verwerkingsovereenkomst hoeft te worden gesloten. Famed neemt door middel van cessie, overdracht van vorderingen, zorgdeclaraties over van zorgaanbieders. Daardoor wordt Famed eigenaar van deze declaraties. Famed verkrijgt daarmee een zelfstandige titel voor de verwerking van de persoonsgegevens en dit maakt Famed tot een verwerkingsverantwoordelijke.

2. Wat is voor Famed de grondslag voor de verwerking van (medische) persoonsgegevens onder de AVG?

Famed mag (medische) persoonsgegevens verwerken op grond van de artikelen 6 lid 1 sub c en 9 lid 2 sub g AVG juncto art. 38 lid 2 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Wmg verplicht (medische) persoonsgegevens te verwerken, zoals prestatiebeschrijvingen van geleverde zorg.

3. Mag de zorgaanbieder, ook na de inwerkingtreding van AVG, zonder uitdrukkelijke toestemming van de zorgconsument medische persoonsgegevens verstrekken aan Famed, zonder dat de zorgaanbieder zijn/haar medisch beroepsgeheim schendt?

Ja. De zorgaanbieders mogen de medische persoonsgegevens die nodig zijn voor de facturering, zoals het aantal en de omschrijving van de ondergane behandelingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de zorgconsument aan Famed verstrekken vanwege de zogenaamde ‘verlengde arm constructie’ in het medisch beroepsgeheim zoals vastgelegd in artikel 7:457 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Vanwege de financiële afhandeling is Famed rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst, waardoor Famed wordt aangemerkt als een verlengde arm van de zorgaanbieder.

4. Is er voor het zakendoen met factoringorganisatie Famed een driepartijen-structuur nodig?

Nee. Zoals aangegeven is Famed als factoringorganisatie verwerkingsverantwoordelijke én heeft zij geen uitdrukkelijke toestemming van de zorgconsument nodig voor de verwerking van medische persoonsgegevens. De zorgaanbieder schendt haar medisch beroepsgeheim niet door verstrekking van deze persoonsgegevens aan Famed vanwege de ‘verlengde arm constructie’. Famed is net zoals de zorgaanbieder gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat Famed, gesteund door de geldende wetgeving, geen noodzaak ziet voor een driepartijen-structuur.

5. Mogen factoringorganisaties het BSN verwerken en heeft het niet verwerken van BSN invloed op de kwaliteit van de dienstverlening?

Conform de regels van de NZa is gebruikmaking van BSN in declaraties niet nodig. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg geeft factoringorganisaties (zoals Famed) geen toestemming om BSN te verwerken. Na veelvuldige communicatie met het ministerie VWS, de KNMT, de NZa en een aantal zorgverzekeraars heeft de NZa de Regeling Mondzorg per 1-1-2018 gewijzigd en de verplichting om het BSN te vermelden op nota’s richting zorgverzekeraars en zorgconsumenten verwijderd. Dit is een zorgvuldige beslissing geweest van de NZa waarbij ook gekeken is naar de kwaliteit van dienstverlening zonder gebruikmaking van het BSN. Zorgverzekeraars hebben namelijk aangegeven géén BSN nodig te hebben om verzekerden te kunnen identificeren. Uit recente cijfers rondom de kwaliteit van de COV-check van één van de grootste zorgverzekeraars blijkt ook dat Famed tot de twee best presterende partijen in de markt behoort.

En nu?

Is er nog grond voor discussie?
Zowel op de werkwijze van Famed alsook op de werkwijze van andere factoringsorganisaties heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet inhoudelijk gereageerd en geen goedkeuring gegeven. Dat komt omdat het niet de rol van de AP is om in individuele gevallen uitspraken te doen over de juiste werkwijze of bedrijfsvoering van verantwoordelijken of verwerkers.

Conclusie
Famed verleent haar factoringsdiensten als verwerkingsverantwoordelijke. De bestaande wetgeving en wijzigingen in de wet die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, hebben ons niet genoodzaakt onze dienstverlening aan te passen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met privacy@famed.nl. Wij zijn Famed… én wij zijn er voor u!

Meer over privacy bij Famed..

Geen BSN-verwerking in 2018

Famed verwerkt geen BSN meer

Verwerking medische persoonsgegevens toegestaan

Famed legt uit waarom

Privacy policy Famed

Hoe gaan wij om met privacy?