** Scroll down for English **

Bij Famed vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij werken graag met u samen om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@infomedics.nl (let op: Famed en Infomedics zijn sinds november 2018 samen verder gegaan onder de naam Infomedics).
 • In deze e-mail voldoende informatie te vermelden zodat wij het probleem kunnen reproduceren, zo komen wij sneller tot een oplossing. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. Wij nemen daar dan contact met u over op.

Zorg ervoor dat:

 • U de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid doet;
 • U de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen deelt totdat u van ons hoort dat het is opgelost;
 • U verantwoordelijk omgaat met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten, die verder gaan dan noodzakelijk, om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Vermijd de volgende onverantwoorde handelingen:

 • Het plaatsen van malware;
 • Het misbruiken van het probleem, door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen. Een alternatief hiervoor is een directory-listing van een systeem te maken;
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem;
 • Meermaals of herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen;
 • Gebruik maken van 'brute force' om toegang tot een systeem te krijgen;
 • Het gebruik maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Het (online) publiceren van de kwetsbaarheid.

Hoe ziet ons Responsible Disclosure Beleid eruit?

 • Wanneer u de melding volgens de procedure doet, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst en met uw toestemming, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • Wij sturen u binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. Wij reageren zo spoedig mogelijk op een melding met de beoordeling van de melding. Wij houden u als melder op de hoogte van de voortgang ten aanzien van het oplossen van het probleem;
 • Famed biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van een T-shirt tot een beloning van maximaal 300 euro. Het moet hierbij wel gaan om een voor Famed nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

------------------------------------------------------------------------------

As a company we value the our systems security. Despite our best efforts there is always the possibility of a vulnerability in our systems. If you find a vulnerability, we would like to know about it. This way we can ensure the vulnerability is patched as quickly as possible.
We are happy to work with you to improve the security of systems and protect our customers.

What you can do:

 • Mail your findings to security@infomedics.nl;
 • Make sure to provide the necessary information so that we can reproduce the issue, this will help us to fix the problem in a timely fashion. The necessary information consists of the URL or IP address of the affected system and a description of the vulnerability. There’s always the possibility that we will need extra information, if this is the case we will contact you.

Make sure that:

 • You report the issue as quickly as possible;
 • You don’t share information about the security issue with third parties until we have communicated that it has been resolved;
 • You behave responsibly in terms of the issue. Meaning that you do not perform any actions that are not necessary to register and report the issue.

Avoid the following actions: 

 • Placing malware;
 • Abusing the issue, for example downloading unnecessary data or viewing, deleting or changing information that pertains to a third party. An alternative to this is to make a directory listing of the system.
 • Making changes to the system;
 • Repeatedly entering the system or giving third parties access to the system;
 • Using ‘brute force’ to access the system;
 • Attacking physical security, social engineering, distributed denial or service, spam or third party applications;
 • (online) publishing of the vulnerability.

What does our responsible disclosure policy look like?

 • If you follow the procedure then we will have no reason to attach legal consequences to your report;
 • We will treat your report as confidential and will not share any personal information with third parties without your permission, unless it is necessary to live up to our legal obligations. It is possible to report using a pseudonym;
 • If and when we publish information about the issue, if you would like us to and with your permission, we will mention you by name as the person who discovered the problem;
 • You will receive a confirmation email within two working days. We will respond with the classification of the report as quickly as possible. We will always keep you updated on the progress when solving the issue;
 • We offer rewards as a show of gratitude for your help. These rewards are dependent on how serious the issue is and the quality of the report. The reward can vary from a T-shirt to a cash reward of a maximum of 300 euros. To be rewarded at all the report must be about an issue previously unknown to us.

Our goal is to solve all issues as quickly as possible and we like to be involved in possible publications of these issues once they are resolved.